Of counselprof. Piotr Kruszyński

Attorney at law

Attorney, member of the Warsaw Bar Chamber, full professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, for many years Head of the Department of Criminal Procedure and Head of the Institute of Criminal Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. Head of the Polish Committee for the Codification of Criminal Law, member of the Polish Bar Council, President of the Scientific Council of the Scientific Centre of the Polish Bar Council, arbitrator at the Arbitration Court at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw.

Professor Piotr Kruszyński is one of the most widely recognized Polish lawyers. An outstanding authority in the area of criminal law and criminal procedure, he is the author of numerous publications, including monographs, handbooks of law and articles in the area of criminal procedure.

His professional activity over the past more than 25 years of attorney practice includes legal help offered with great success and commitment both in celebrated criminal cases, real causes célèbres, and in cases resulting from difficult life situation and serious disputes concerning ordinary human affairs.

Selected publications:

 • System prawa karnego procesowego. Tom II – Proces karny – Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym, Warszawa 2014 [redaktor]
 • Reguła in dubio pro reo po noweli Kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 roku [w:] Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014
 • Zasada domniemania niewinności [w:] System prawa karnego procesowego. Tom III – Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2014 [współautor: Sz. Pawelec]
 • Zasada sprawiedliwości we współczesnym prawie karnym procesowym. [w:] Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak, S. Steinborn, Warszawa 2013
 • Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2012 [redaktor]
 • Planowane zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej przydatne dla przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę zakładów ubezpieczeń [w:] Przestępczość Ubezpieczeniowa. XV Międzynarodowa konferencja, Szczecin 15-16 marca 2012, Szczecin 2012
 • Znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu jako podstawa umorzenia postępowania [w:] Funkcje procesu karnego, Księga ku czci prof. Janusza Tylmana, Warszawa 2011
 • Merytoryczna kontrola zasadności oskarżenia przed rozprawą [w:] Księga dedykowana dr Ewie Weigend, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Kraków 2011
 • Uwagi nad szansami dla europejskiej kodyfikacji karnoprocesowej [w:] Europejski kodeks postępowania karnego, red. P. Kruszyński, Sz. Pawelec, M. Warchoł, Warszawa 2010 [współautor: Sz. Pawelec]
 • The Investigative Stage of the Criminal Process in Poland [w:] Suspects in Europe. Procedure Rights of the Investigative Stage of the Criminal Process in the European Union, red. E. Cape, J. Hodgson, T. Prakken, T. Spronken, Antwerpen-Oxford 2007
 • Europejski Nakaz Aresztowania jako forma realizacji idei wzajemnej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości pomiędzy państwami Unii Europejskiej [w:] Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Blusiewicza, Toruń 2004
 • Europejski Nakaz Aresztowania jako forma realizacji idei wzajemnej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości pomiędzy państwami Unii Europejskiej [w:] Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Blusiewicza, Toruń 2004
 • Podstawy tymczasowego aresztowania – de lege lata i de lege ferenda [w:] Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, Studia Iuridica 1997, nr 33
 • Stanowisko prawne obrońcy w procesie karnym, Białystok 1991
 • Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym, Warszawa 1983