Prof. Szymon Pawelec

Attorney at law

szymon

Attorney, member of the Warsaw Bar Chamber, associate professor (University of Warsaw), doctor of Juridical Science (Ph.D.), awarded the post-doctoral degree of “doktor habilitowany”, head of the Department of International Criminal Procedure at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.

Szymon Pawelec received a Master’s degree in law (summa cum laude) at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, where he was also awarded his doctorate in juridical science (Ph.D.). He also completed postgraduate studies at the University of Florida American Law School and the University of Cambridge School of English and European Law.

Prof. Pawelec received a number of Polish and international awards.

He has been selected by the European Commission for the pool of arbitrators in bilateral disputes under the EU’s trade agreements with third countries.

He represented the Polish Bar Council in the parliamentary works on the amendments introducing reforms of criminal procedure. He is a member of the programme council of the Scientific Centre of the Polish Bar Council and in the past was a vice president of its scientific council. Apart from his academic work, he is also a lecturer at the Postgraduate Studies of Combating Economic Crimes, Tax Crimes and Property Crimes at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. He is a scholarship holder of the Foundation for Polish Science.

He has gathered broad professional experience in providing legal services to natural persons and corporate clients representing them as a proxy and counsel in cases before Polish and international courts, as well as advising them both in complex business projects and in individual legal problems. In the past, he worked for several leading international law firms, and since 2010 he has been running his own law firm.

Prof. Pawelec specializes in cases at the border area of commercial law, civil law, criminal law and criminal procedure, particularly in the areas of economic crimes, criminal compliance, corporate criminal liability, pre-trial detention, stock market and fiscal offence, tax law (especially concerning problems with VAT carousels), protection of legal interests of corporate units and their representatives, extradition proceedings, medical law and intellectual property.

He has rich professional experience in strategic and crisis consulting in cases concerning civil, criminal and penal fiscal proceedings involving leading Polish and international business units and the members of their management.

Prof. Pawelec is the author of two books and many other publications in the area of criminal law, criminal procedure and commercial law, including the first, in the Polish market, book on the protection of interests of joint-stock companies and limited liability companies in business criminal proceedings (“Company as an Aggrieved Party in Criminal Proceedings”, Wolters Kluwer, Warsaw 2011), an entirely novel in legal literature monograph on the interdependence between protection of enterprise secrets in criminal law and the need to identify and protect such secrets in criminal procedure (“Protection of enterprise secrets in criminal law and criminal procedure” C. H. Beck Publishers, Warszawa 2015) and a series of publications on the new regime of corporate criminal liability in Poland.

Fluent in English, he also speaks German, French and Russian.

Selected publications:

 • VAT Carousels – Selected Regulations of Substantive and Procedural Criminal Law [Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego] (ed.), Warsaw 2020
 • Protection of Trade Secrets in Substantive and Procedural Criminal Law [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym], Warsaw 2015
 • Company as an Aggrieved Party in the Criminal Proceedings [Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym], Warszawa 2011
 • Reporting of the results of internal investigations – main types of cooperation between companies and prosecutorial authorities in the light of the threats to individuals in criminal proceedings [w:] Revista Brasileira de Direito Processual Penal, vol. 9, n. 2, 2023
 • Principle of Presumption of Innocence [Zasada domniemania niewinności] [in:] P. Wiliński (red.), System prawa karnego procesowego, Zasady procesu karnego. Vol. III, Warsaw 2014 [co-author: P. Kruszyński]
 • The Offence of Manipulating a Financial Instrument (Market Manipulation) Given the Rules of Interim Criminal Law [Przestępstwo manipulacji instrumentem finansowym (manipulacji na rynku) w perspektywie reguł prawa karnego międzyczasowego] [in:] Studia Prawnoustrojowe, t. 52, 2021
 • Merger, Division, Transformation and Acquisition of Companies under the New Act on Liability of Collective Entities. General Issues and Divisions [Łączenie, podział, przekształcanie i nabywanie spółek handlowych w świetle nowej Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zagadnienia ogólne oraz instytucja podziału] [in:] Forum Prawnicze, nr 5/2018
 • Fighting Money Laundering Versus Defence Attorney’s Professional Secrecy [Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy a tajemnica adwokacka] [w:] M. Kolendowska-Matejczuk, K. Szwarc (red.), Wybrane aspekty nowelizacji prawa karnego. Zagadnienia penalizacji prania pieniędzy w świetle projektowanej nowelizacji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015
 • Remarks on the Admissibility of Evidence in the Light of Art. 168a of the Code of Criminal Procedure According to the Procedural Position of the Accused [Uwagi na temat dopuszczalności dowodów na tle regulacji art. 168a k.p.k. z perspektywy pozycji procesowej oskarżonego] [in:] Wokół gwarancji procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Warszawa 2015
 • Implications of Enhanced Cooperation for the EPPO Model and Its Functioning [w:] L. Erkelens, A. Meij, M. Pawlik (red.), The European Public Prosecutor’s Office, Haga 2014
 • Dostępność kasacji dla stron postępowania karnego – dylemat przyjętego kompromisu z perspektywy czasu [w:] Palestra, nr 3-4/2013
 • Rozwiązanie i likwidacja spółki kapitałowej w świetle zarzutu przestępnego wyrządzenia spółce znacznej szkody majątkowej [w:] Palestra, nr 11-12/2012
 • Wykład prawa karnego procesowego, (red. P. Kruszyński), Białystok 2012 [współautor]
 • Problemy ze stwierdzeniem popełnienia przestępstwa oszustwa przy zamachu na majątek spółki – angielska sprawa R v Rozeik [w:] B. Bieńkowska, D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, Warszawa 2011
 • Strona internetowa jako źródło dowodowe [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 7/2011 [współautor: B. Trętowski]
 • Europejski kodeks postępowania karnego, (red. P. Kruszyński, Sz. Pawelec, M. Warchoł), Warszawa 2010
 • Kontynuacja możliwości naprawienia szkody wobec podziału pokrzywdzonej spółki kapitałowej [w:] Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian, Warszawa 2010
 • Oznaczanie towarów wprowadzanych do obrotu w aspekcie cywilnoprawnej i karnoprawnej ochrony znaków towarowych [w:] Glosa nr 4/2009 [współautor: D. Korczyński]
 • Konsensualizm procesowy w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wobec zasad reprezentacji spółek kapitałowych [w:] Studia Iuridica, tom 49, Warszawa 2008
 • Podmiotowe ograniczenia prawa poboru w spółce akcyjnej [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 4/2007
 • Sea Transport of Radioactive Materials – Solving the Conflict within the International Law [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2006, nr 1

Selected press publications:

 • Ekstradycja obywatela polskiego musi być ostatecznością [w:] Gazeta Prawna, 3 sierpnia 2015 [dot. systemowej wykładni konstytucyjnych, konwencyjnych i kodeksowych przepisów o ekstradycji polskich obywateli]
 • Nowy proces karny nie tak bardzo kontradyktoryjny [w:] Gazeta Prawna, 19-21 czerwca 2015, dodatek Prawnik [dot. przepisów intertemporalnych nowelizacji z 27 września 2013 r.]
 • Sąd nie może dowolnie modyfikować wydanego orzeczenia [w:] Gazeta Prawna, 29-31 maja 2015, dodatek Prawnik [dot. wykładni art. 105 k.p.k.]