dr Aleksandra Komar-Nalepa

Adwokat

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie, doktor nauk prawnych.

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Praktykę zawodową zdobywała zajmując się głównie sprawami karnymi, cywilnymi oraz rodzinnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji praw podejrzanych i oskarżonych, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz prowadzenia spraw z pogranicza prawa karnego i cywilnego. Specjalizuje się również w sprawie medycznym i farmaceutycznym.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół problemów teoretycznych i praktycznych związanych z dowodzeniem w tzw. procesach poszlakowych, a także zagadnień leżących na styku prawa karnego oraz medycznego.

Włada językiem angielskim, w stopniu komunikatywnym posługuje się językiem włoskim i rosyjskim.

WYBRANE publikacje:

  • Prawo oskarżonego do obrony w postępowaniu o warunkowe umorzenie [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Warszawa 2015 [współautor: M. Kozłowska]
  • Angielski proces karny [w:] P. Kruszyński (red.), System prawa karnego procesowego, Proces karny – rozwiązania modelowe w ujęciu prawno porównawczym. Tom II, Warszawa 2014 [współautor: K. Girdwoyń]
  • Zakres postępowania dowodowego w postępowaniu odwoławczym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] A. Lach (red.), Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Toruń 2014 [współautor: Sz. Pawelec]
  • Dopuszczalność dowodu z prywatnego nagrania przebiegu rozprawy utrwalonego bez zgody sądu [w:] W. Jasiński, K. Nowicki (red.), Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Warszawa 2013 [współautor: Sz. Pawelec]
  • Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej pacjentowi w stanie nietrzeźwym, który odmawia przyjęcia tejże pomocy a odpowiedzialność karna lekarza z art. 162 § 1 kk., Prawo i Medycyna 2012, nr 1 [współautor: P. Szenk]