Mateusz Czepukojć

Adwokat

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując – jako pierwszy student w historii Wydziału – tytuł magistra prawa na podstawie publikacji naukowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zajmując się głównie sprawami karnymi i karno-gospodarczymi, praktykując w warszawskich kancelariach i instytucjach państwowych, w tym w sądach, prokuraturach i u Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie odpowiadał za analizę prawomocnie zakończonych spraw sądowych pod kątem możliwości wniesienia kasacji.

Brał udział w precedensowych warsztatach „Innocence Project – Przeciwdziałanie niesłusznym skazaniom”, organizowanych przez Katedrę Kryminalistyki WPiA UW i Helsińską Fundację Praw Człowieka, podczas których poddano szczegółowej analizie wybrane sprawy sądowe, w których istniało prawdopodobieństwo skazania osób niewinnych.

Jest autorem publikacji naukowej, pt. „Problematyka środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowym w kontekście przedmiotu przestępstwa z art. 299 k.k.” [w:] Glosa, nr 1/2017.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół problematyki prania brudnych pieniędzy, zabezpieczeń majątkowych w postępowaniu karnym, przepadku przedsiębiorstwa, a także zagadnień leżących na styku prawa i procesu karnego oraz innych gałęzi prawa.