Of counselprof. Piotr Kruszyński

Adwokat

W charakterze of counsel kancelarię wspiera adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński.

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie, profesor nauk prawnych. Wieloletni Kierownik Katedry Postępowania Karnego oraz Dyrektor Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej, Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Jeden z najbardziej znanych polskich prawników. Wybitny autorytet w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego. Autor wielu monografii, podręczników i artykułów z zakresu prawa karnego procesowego.

Aktywność zawodowa prof. Piotra Kruszyńskiego na przestrzeni ponad ćwierć wieku pracy adwokata obejmuje swoim zasięgiem pomoc niesioną z wielkimi sukcesami i zaangażowaniem zarówno w najgłośniejszych procesach karnych, jak i w sprawach związanych z najcięższymi sytuacjami życiowymi i poważnymi sporami, dotyczącymi spraw zwykłych ludzkich.

WYBRANE publikacje:

 • System prawa karnego procesowego. Tom II – Proces karny – Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym, Warszawa 2014 [redaktor]
 • Reguła in dubio pro reo po noweli Kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 roku [w:] Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014
 • Zasada domniemania niewinności [w:] System prawa karnego procesowego. Tom III – Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2014 [współautor: Sz. Pawelec]
 • Zasada sprawiedliwości we współczesnym prawie karnym procesowym. [w:] Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak, S. Steinborn, Warszawa 2013
 • Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2012 [redaktor]
 • Planowane zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej przydatne dla przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę zakładów ubezpieczeń [w:] Przestępczość Ubezpieczeniowa. XV Międzynarodowa konferencja, Szczecin 15-16 marca 2012, Szczecin 2012
 • Znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu jako podstawa umorzenia postępowania [w:] Funkcje procesu karnego, Księga ku czci prof. Janusza Tylmana, Warszawa 2011
 • Merytoryczna kontrola zasadności oskarżenia przed rozprawą [w:] Księga dedykowana dr Ewie Weigend, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Kraków 2011
 • Uwagi nad szansami dla europejskiej kodyfikacji karnoprocesowej [w:] Europejski kodeks postępowania karnego, red. P. Kruszyński, Sz. Pawelec, M. Warchoł, Warszawa 2010 [współautor: Sz. Pawelec]
 • The Investigative Stage of the Criminal Process in Poland [w:] Suspects in Europe. Procedure Rights of the Investigative Stage of the Criminal Process in the European Union, red. E. Cape, J. Hodgson, T. Prakken, T. Spronken, Antwerpen-Oxford 2007
 • Europejski Nakaz Aresztowania jako forma realizacji idei wzajemnej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości pomiędzy państwami Unii Europejskiej [w:] Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Blusiewicza, Toruń 2004
 • Europejski Nakaz Aresztowania jako forma realizacji idei wzajemnej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości pomiędzy państwami Unii Europejskiej [w:] Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Blusiewicza, Toruń 2004
 • Podstawy tymczasowego aresztowania – de lege lata i de lege ferenda [w:] Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, Studia Iuridica 1997, nr 33
 • Stanowisko prawne obrońcy w procesie karnym, Białystok 1991
 • Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym, Warszawa 1983