Prof. Szymon Pawelec

Adwokat

szymonAdwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Międzynarodowego Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (summa cum laude), Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge.

Wyróżniany licznymi krajowymi i zagranicznymi nagrodami.

Wybrany przez Komisję Europejską do puli arbitrów w sprawach dwustronnych sporów dotyczących umów handlowych Unii Europejskiej z krajami trzecimi.

Reprezentował Naczelną Radę Adwokacką w pracach Sejmu nad projektami nowelizacji procedury karnej. Członek Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej, w przeszłości m.in. wiceprezes rady naukowej tej jednostki. Obecnie jest także m.in. wykładowcą na Podyplomowych Studiach Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej Wydziału Prawa i Administracji UW. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Rozległe doświadczenie w pomocy prawnej osobom fizycznym oraz w obsłudze klientów korporacyjnych zgromadził występując jako pełnomocnik i obrońca w sprawach krajowych i międzynarodowych, jak również doradzając przy rozbudowanych projektach gospodarczych oraz indywidualnych zagadnieniach prawnych. W przeszłości współpracował z czołowymi międzynarodowymi firmami prawniczymi, od 2010 r. prowadzi własną kancelarię.

Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego oraz prawa i procesu karnego, w tym w szczególności w zakresie problematyki kontraktów gospodarczych, prawa energetycznego, przestępczości gospodarczej i giełdowej, prawnokarnego compliance, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, tymczasowego aresztowania, postępowań podatkowych oraz ochrony dóbr prawnych podmiotów korporacyjnych i przedstawicieli ich organów, a także postępowań ekstradycyjnych, prawa medycznego oraz własności intelektualnej.

Posiada bogate doświadczenie doradztwa strategicznego oraz kryzysowego w sprawach dotyczących postępowań cywilnych, gospodarczych oraz karnych dotyczących czołowych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz członków ich władz.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa handlowego, w tym m.in. pierwszej na polskim rynku książki poświęconej ochronie dóbr prawnych spółek akcyjnych i spółek z o.o. w procesach karnych gospodarczych („Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym”, Wolters Kluwer, Warszawa 2011) oraz całkowicie nowej w literaturze prawniczej monografii poświęconej współzależności materialnoprawnej ochrony tajemnic przedsiębiorstw z potrzebami ich należytej identyfikacji i ochrony w ramach procesu karnego („Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym”, C. H. Beck, Warszawa 2015), a także cyklu publikacji na temat nowych zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce.

Włada językiem angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

WYBRANE publikacje:

 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym, Warszawa 2015
 • Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym, Warszawa 2011
 • Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego (red.), Warszawa 2020
 • Reporting of the results of internal investigations – main types of cooperation between companies and prosecutorial authorities in the light of the threats to individuals in criminal proceedings [w:] Revista Brasileira de Direito Processual Penal, vol. 9, n. 2, 2023
 • Zasada domniemania niewinności [w:] P. Wiliński (red.), System prawa karnego procesowego, Zasady procesu karnego. Tom III, Warszawa 2014 [współautor: P. Kruszyński]
 • Przestępstwo manipulacji instrumentem finansowym (manipulacji na rynku) w perspektywie reguł prawa karnego międzyczasowego [w:] Studia Prawnoustrojowe, t. 52, 2021
 • Czas na podjęcie przez sąd decyzji w przedmiocie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania [w:] Studia Iuridica 2021, t. 88
 • Łączenie, podział, przekształcanie i nabywanie spółek handlowych w świetle nowej Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zagadnienia ogólne oraz instytucja podziału [w:] Forum Prawnicze, nr 5/2018
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy a tajemnica adwokacka [w:] M. Kolendowska-Matejczuk, K. Szwarc (red.), Wybrane aspekty nowelizacji prawa karnego. Zagadnienia penalizacji prania pieniędzy w świetle projektowanej nowelizacji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015
 • Uwagi na temat dopuszczalności dowodów na tle regulacji art. 168a k.p.k. z perspektywy pozycji procesowej oskarżonego [w:] Wokół gwarancji procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Warszawa 2015
 • Implications of Enhanced Cooperation for the EPPO Model and Its Functioning [w:] L. Erkelens, A. Meij, M. Pawlik (red.), The European Public Prosecutor’s Office, Haga 2014
 • Dostępność kasacji dla stron postępowania karnego – dylemat przyjętego kompromisu z perspektywy czasu [w:] Palestra, nr 3-4/2013
 • Rozwiązanie i likwidacja spółki kapitałowej w świetle zarzutu przestępnego wyrządzenia spółce znacznej szkody majątkowej [w:] Palestra, nr 11-12/2012
 • Wykład prawa karnego procesowego, (red. P. Kruszyński), Białystok 2012 [współautor]
 • Problemy ze stwierdzeniem popełnienia przestępstwa oszustwa przy zamachu na majątek spółki – angielska sprawa R v Rozeik [w:] B. Bieńkowska, D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, Warszawa 2011
 • Strona internetowa jako źródło dowodowe [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 7/2011 [współautor: B. Trętowski]
 • Europejski kodeks postępowania karnego, (red. P. Kruszyński, Sz. Pawelec, M. Warchoł), Warszawa 2010
 • Kontynuacja możliwości naprawienia szkody wobec podziału pokrzywdzonej spółki kapitałowej [w:] Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian, Warszawa 2010
 • Oznaczanie towarów wprowadzanych do obrotu w aspekcie cywilnoprawnej i karnoprawnej ochrony znaków towarowych [w:] Glosa nr 4/2009 [współautor: D. Korczyński]
 • Konsensualizm procesowy w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wobec zasad reprezentacji spółek kapitałowych [w:] Studia Iuridica, tom 49, Warszawa 2008
 • Podmiotowe ograniczenia prawa poboru w spółce akcyjnej [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 4/2007
 • Sea Transport of Radioactive Materials – Solving the Conflict within the International Law [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2006, nr 1

WYBRANE wypowiedzi prasowe:

 • Ekstradycja obywatela polskiego musi być ostatecznością [w:] Gazeta Prawna, 3 sierpnia 2015 [dot. systemowej wykładni konstytucyjnych, konwencyjnych i kodeksowych przepisów o ekstradycji polskich obywateli]
 • Nowy proces karny nie tak bardzo kontradyktoryjny [w:] Gazeta Prawna, 19-21 czerwca 2015, dodatek Prawnik [dot. przepisów intertemporalnych nowelizacji z 27 września 2013 r.]
 • Sąd nie może dowolnie modyfikować wydanego orzeczenia [w:] Gazeta Prawna, 29-31 maja 2015, dodatek Prawnik [dot. wykładni art. 105 k.p.k.]